Camper-n-joy scoort een 4.7 gebaseerd op 76 beoordelingen

Algemene voorwaarden Camper-n-joy

Artikel 1: Definities 

In de onderhavige algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Verkoper: Camper-N-Joy, gevestigd te (5751 PC) Deurne aan de Florijn 19 

Koper: de (rechts)persoon die verkoper een opdracht geeft voor het uitvoeren van werkzaamheden of met de verkoper een koopovereenkomst sluit, of daarvoor een offerte ontvangt.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper.

Offerte: een schriftelijk aanbod van verkoper ten behoeve van koper.

De camper die door verkoper aan de koper wordt verkocht inclusief inventaris en alle daaraan verwante zaken.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1                    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkoop van campers en het verlenen van diensten, door de verkoper en voor de betalingen hiervoor en offertes daartoe, maken deel uit van alle overige overeenkomsten met koper en zijn van toepassing op alle precontractuele situaties zoals onderhandelingen en offertes, ook indien deze niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst.

2.2                    Met het verlenen van een opdracht of door akkoord te gaan met een koopovereenkomst verklaart de koper deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, kennis te hebben genomen van de volledige inhoud daarvan en deze integraal te accepteren.

2.3                    Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door verkoper zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

2.4                    De overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en/of mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.

2.5                    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met een dwingendrechtelijke bepaling en derhalve niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen in overleg een nieuwe bepaling vaststellen die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3: Offertes 

3.1                    Alle door de verkoper verstrekte aanbiedingen en offertes geschieden schriftelijk of elektronisch en zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

3.2                    De verkoper is slechts aan offertes gebonden indien daarin een termijn voor aanvaarding is genoemd, die aanvaarding door de koper schriftelijk en binnen de genoemde termijn geschiedt en de verkoper een schriftelijke opdrachtbevestiging aan de koper heeft versterkt.

3.3                    Indien geen termijn van aanvaarding wordt genoemd in de offerte is deze gedurende zeven dagen na dagtekening van de offerte van kracht.

3.4                    De in offertes aangegeven prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders is aangegeven.

3.5                    De verkoper is niet gebonden aan aanbiedingen en offertes indien de koper redelijkerwijs had behoren te begrijpen dat die (een) kennelijke vergissing(en) en/of verschrijving(en) bevat.

3.6                    Een samengestelde offerte betreffende de prijs, de werkzaamheden en/of de diensten verplicht de verkoper niet tot het verrichten van een deel van de werkzaamheden en/of diensten tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

3.7                    De koper kan geen rechten ontlenen aan offertes of aanbiedingen van verkoper met betrekking tot daarop volgende overeenkomsten, opdrachten, diensten en/of werkzaamheden.

3.8                    Indien door de koper onvolledige of onjuiste informatie is verstrekt die relevant is voor de totstandkoming van de offerte door de verkoper, is de offerte die op basis van die onvolledige of onjuiste informatie is vervaardigd, nietig.

3.9                    Informatie zoals foto’s, illustraties , prijslijsten en levertijden op de website van de verkoper zijn louter informatief en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend door de koper.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1                    De overeenkomst komt tot stand door tijdige schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de koper van de offerte van de verkoper en/of door ondertekening van de koopovereenkomst door de verkoper en de koper.

Artikel 5: Wijzigingen in de opdracht

5.1                    Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst dienen schriftelijk door koper ter kennis te worden gebracht van de verkoper. Indien de verkoper met die wijziging akkoord gaat, zal hij een nieuwe opdrachtbevestiging aan koper verstrekken, waarin eventuele prijs-, termijn- en overige wijzigingen ten gevolge daarvan worden opgenomen. 

5.2                    Extra kosten voortvloeiend uit de wijzigingen in de overeenkomst worden aan de koper in rekening gebracht.

Artikel 6: Prijzen

6.1                    Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

Artikel 7: Betaling

7.1                    De betaling door de koper dient uiterlijk bij de aflevering van de camper door de verkoper aan de koper plaats te vinden. Betalingen dienen te geschieden zonder aftrek van enige korting en/of verrekening en op een door de verkoper in de offerte genoemd rekeningnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2                    Indien de koper in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn, dan is de koper van rechtswege in verzuim. De koper is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd aan de verkoper. Deze rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.3                    De verkoper heeft het recht om ongeacht de overeengekomen betalingscondities voor de aanvang van de werkzaamheden of levering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen. Is de koper niet in staat om deze zekerheid te verstrekken, dan heeft verkoper het recht de verstrekte opdracht als niet verstrekt te beschouwen of de koopovereenkomst eenzijdig te ontbinden, dan wel wanneer hij reeds met zijn werkzaamheden is aangevangen, hiermede acuut te stoppen. De koper heeft in dat geval geen recht op vergoeding door de verkoper van de schade die hij lijdt als gevolg daarvan.

7.4                    De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

  • een betalingstermijn is overschreden;
  • koper failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt of de WSNP-     
  • regeling van toepassing wordt;
  • beslag op zaken of vorderingen op derden van koper wordt gelegd;
  • de koper (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  • de koper (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

7.5                    De verkoper heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van hoofdsom en de lopende rente.

7.6                    De verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde van toerekening aanwijst. De verkoper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7.7                    Facturen worden geacht door koper te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden indien verkoper hiertegen niet binnen 5 dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft aangetekend.

Artikel 8: Incassokosten

8.1                    Is de koper in gebreke met het nakomen van zijn betalingsverplichting jegens de verkoper dan is hij van rechtswege in verzuim.

8.2                    Is de koper die geen consument is in verzuim in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper, dan is hij van rechtswege 15% van de openstaande vordering aan de verkoper verschuldigd ter zake buitengerechtelijke kosten.

8.3                    Ook de overige kosten en/of schade van de verkoper die een gevolg zijn van het in gebreke blijven door de koper, dienen door de koper te worden vergoed.

Artikel 9: Aflevering van de camper

9.1                    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal verkoper de door koper gekochte camper feitelijk op de in de overeenkomst aangegeven locatie afleveren. 

9.2                    De camper is voor risico van koper vanaf het moment van aflevering, vanaf het moment dat een afname is geweigerd of geacht wordt te zijn geweigerd in de zin van artikel 10.2., dan wel indien de koper op enige andere wijze in verzuim verkeert.

9.3                    Indien de levering op verzoek van de koper wordt uitgesteld, is de koper een vergoeding aan de verkoper verschuldigd van alle kosten die de verkoper als gevolg daarvan maakt, zoals stallingkosten, verzekeringskosten, onderhoud etc.

Artikel 10: Afname- en zorgplicht koper 

10.1                   Koper is verplicht aan de aflevering mee te werken, alsmede de camper in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van de camper door koper is verkoper gerechtigd de eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag, vervoer en verzekering) door te berekenen aan koper.

10.2                   Afname wordt geacht te zijn geweigerd indien de bestelde camper ter aflevering zijn aangeboden, doch als aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als dag van aflevering.

Artikel 11: Termijnen

11.1                   Alle termijnen voor de contractverplichtingen van de verkoper zijn slechts indicatief; zij gaan in op de eerste werkdag na de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De door verkoper opgegeven, dan wel overeengekomen levertijden en termijnen zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Verkoper zal zich tot het uiterste inspannen om deze termijnen in acht te nemen.

11.2                   Opgegeven of overeengekomen levertijden en andere termijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk anders en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. 

11.3                   Termijnen zullen automatisch, zonder nadere ingebrekestelling, worden opgeschort indien en zolang koper niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens verkoper, dan wel indien koper niet of niet adequaat heeft voldaan aan zijn verplichting de voor het leveren van de prestatie noodzakelijke informatie te verschaffen. 

11.4                   Verkoper is gerechtigd nieuwe leveringen en/of prestaties uit te stellen indien en zolang koper niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens verkoper.

11.5                   Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de schade als gevolg van het niet-nakomen van levertijden of andere termijnen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de verkoper.

Artikel 12: Retentierecht 

12.1                   De verkoper die zaken of producten van de koper onder zich heeft, is gerechtigd deze onder zich te houden tot voldoening van alle kosten, die de verkoper voor het uitvoeren van door dezelfde koper aan hem opgedragen werkzaamheden heeft gemaakt. 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en verlies eigendom

13.1                   Na levering blijft verkoper eigenaar van geleverde zaken zolang koper:

  • tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
  • voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
  • vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

13.2                   De koper is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper op geen enkel moment gerechtigd de zaken te verkopen, over te dragen, te bezwaren met enig beperkt recht, te verhuren dan wel aan een derde op enige wijze in gebruik te geven zolang verkoper een eigendomsvoorbehoud heeft met betrekking tot de zaken. Zolang de zaken onder het eigendomsvoorbehoud van de verkoper vallen, is de koper gehouden deze in de oorspronkelijke vorm en staat te laten voortbestaan.

13.3                   Nadat de verkoper zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, is hij gerechtigd de geleverde zaken als eigenaar te revindiceren. De koper dient hem daartoe in de gelegenheid te stellen.

13.4                   De koper is gehouden derden (zoals curatoren en beslagleggers) die enig recht claimen met betrekking tot de zaken waarvan verkoper de eigendom heeft of een eigendomsvoorbehoud op heeft, schriftelijk te wijzen op het eigendom c.q. eigendomsvoorbehoud van verkoper. De koper dient in een dergelijk geval de verkoper onmiddellijk schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.

13.5     Vervangen (onderdelen van) zaken worden aan de koper overgedragen, indien deze zulks bij het geven van een reparatieopdracht uitdrukkelijk schriftelijk heeft verzocht. In alle overige gevallen wordt de koper geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze (onderdelen) van zaken en vervallen aldus aan de verkoper. 

Artikel 14: Garantie

14.1      De verkoper verleent aan de koper een garantie op de kwaliteit van de door haar geleverde (onderdelen van) camper voor zover de desbetreffende fabrikant/leverancier hiervoor garanties verleent en nakomt. Dit onder voorbehoud van deskundig en juist gebruik door de koper. Voor ten tijde van de levering niet zichtbare gebreken kan verkoper niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij en slechts voor zover de desbetreffende fabrikant/leverancier ter zake verplichtingen erkent; in dat geval cedeert de verkoper nu voor als dan zijn daaruit voortvloeiende rechten jegens fabrikant/leverancier aan koper, waardoor verkoper ter zake volledig zal zijn gevrijwaard van alle aanspraken met betrekking tot het in het geding zijnde gebrek.

14.2                   Indien verkoper in weerwil van het vorenstaande aansprakelijk wordt gesteld, beperkt de aansprakelijkheid zich tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de leverantie, waarop de aangenomen aansprakelijkheid betrekking heeft. Verkoper is niet aansprakelijk voor de door hem ingeschakelde hulppersonen. Aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is uitgesloten.

14.3                   Gebreken in geleverde zaken welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van verkoper, door de verkoper hersteld of door nieuwe levering vervangen, of de koper wordt gecrediteerd voor een evenredig deel van de factuur.

14.4                   Alle garanties vervallen indien de koper het geleverde onoordeelkundig en/of niet conform de instructies heeft gebruikt.

14.5                   Koper dient in alle gevallen tijdig de klachten en/of gebreken aan de verkoper te melden en die de gelegenheid te bieden de levering te vervangen door een nieuwe.

14.6                   Koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 5 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij verkoper heeft gereclameerd. 

Artikel 15: Reclames  

15.1                   Alle reclames dienen schriftelijk te geschieden en uiterlijk 8 dagen na factuurdatum.

15.2                   Indien en voor zover een reclame door opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, is opdrachtnemer uitsluitend verplicht het/de gebrek(en) te verhelpen, zonder dat opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Reclames worden niet geaccepteerd indien de gebreken het gebruik van de zaken niet verhinderen of deze belemmeren.

15.3                   Het reclameren ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer.

15.4                   Wanneer opdrachtgever uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur, schriftelijk, geen en/of aanmerkingen heeft gemaakt op de berekende prijzen dan wel op andere onvolkomenheden, wordt hij geacht deze te hebben goedgekeurd.

Artikel 16: Aansprakelijkheid 

16.1                   Verkoper is aansprakelijk voor schade die koper lijdt en die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan verkoper toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

16.2                   Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade van enige soort en schade door onjuist of onoordeelkundig gebruik van de zaak door de koper. 

16.3                   Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door verkoper geleverde zaak. 

16.4                   Na aflevering van een zaak aan en acceptatie daarvan door de koper, komt deze zaak voor risico van de koper.

16.5                   De verkoper voert de werkzaamheden conform de opdracht en instructies van de koper uit. De opdracht en instructies en de gevolgen daarvan zijn volledig voor rekening en risico van de koper. 

Artikel 17: Overmacht

17.1                   Ingeval van overmacht waardoor verkoper en/of koper niet kan leveren of nakomen, wordt de overeenkomst naar keuze van verkoper ontbonden dan wel opgeschort. 

17.2                   Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor verkoper tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, weersomstandigheden waardoor zoals gebruikelijk is in de bouw niet kan worden gewerkt (zoals vorst), werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van verkoper of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, diefstal of verduistering uit magazijnen of werkplaatsen van de verkoper en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van verkoper kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens koper (verder) nakomt. Overmacht van toeleveranciers van de verkoper wordt tevens geacht overmacht te zijn van verkoper. 

Algemene bepalingen ten aanzien van verkoop campers onder gelijktijdige inruil 

Artikel 18: Gelijktijdige inruil – algemeen

18.1                   Deze algemene bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten met betrekking tot verkoop van campers onder gelijktijdige inruil.

18.2                   Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen, zal de verkoop van campers onder gelijktijdige inruil worden aangemerkt als transactie van koop en verkoop waarbij een deel van de koopsom in natura zal worden voldaan.

Artikel 19: Gelijktijdige inruil – schade

19.1                   Wanneer na het sluiten van de overeenkomst van koop en verkoop met inruil schade mocht ontstaan aan de in te ruilen object (camper/ auto / caravan e.d.), tijdens de periode dat de koper dit object nog in gebruik heeft, dan heeft de verkoper het recht het ingeruilde object opnieuw en onafhankelijk van de eerste taxatie, te taxeren. De uitkomst van de nieuwe taxatie is dan bindend voor de koper.

Artikel 20: Gelijktijdige inruil – afleveringsverplichting

20.1                   De koper is verplicht het in te ruilen object in te ruilen inclusief alle toebehoren, zoals aangebrachte extra’s, gereedschap en documenten. Zolang aan vorenstaande niet is voldaan, heeft verkoper het recht de gehele koopsom in contanten te vorderen. 

Artikel 21: Wijzigingen algemene voorwaarden

21.1                   De verkoper is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zij moet de koper daarvan schriftelijk op de hoogte stellen met toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden. De koper wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien zij de verkoper niet binnen 14 dagen na schriftelijke toezending daarvan schriftelijk heeft medegedeeld dat zij daartegen bezwaar maakt. 

Artikel 22: Toepasselijk recht

22.1                   Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

22.2                   Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van verkoper neemt kennis van geschillen. 

22.3                  Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.