Camper-n-joy scoort een 4.7 gebaseerd op 76 beoordelingen

Algemene verhuurvoorwaarden camper verhuur Camper-N-Joy

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van zowel alle aanbiedingen en/of offertes tot het aangaan van overeenkomsten, de acceptaties ervan alsmede van de tot stand gekomen huurovereenkomsten. Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat de huurder akkoord met de overeengekomen huurprijs, waarborgsom ad. €1.000,- , de huurovereenkomst met betrekking tot de camper en deze algemene huurvoorwaarden. De kilometers zijn vrij. U huurt bij ons altijd een indeling van een camper, de verhuurde camper is dus altijd gelijk of gelijkwaardig aan de afgebeelde camper. Al onze campers zijn van degelijke top merken.

BESTUURDER

De bestuurder moet de minimale leeftijd hebben van 27 jaar en al minimaal 3 jaar in het bezit zijn van het gewone rijbewijs B. Het rijbewijs moet geldig zijn gedurende de gehele huurperiode. Bij reservering van de camper moet een kopie van het rijbewijs en paspoort ingeleverd worden. Buitenlanders dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs. Alleen de bij naam in de huurovereenkomst genoemde personen zijn gerechtigd de camper te besturen.

HUURPERIODE

De camper kan voor minimaal een week gehuurd worden. (In het hoogseizoen voor minimaal 2 weken). De wisseldag is vrijdag. De verhuurperiode begint tussen 15.00 en 17.00 en eindigt voor 10.00 uur. Indien de camper niet voor 10.00 uur geretourneerd is, treedt de boeteclausule in werking. Verlenging van de overeengekomen huurperiode is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke goedkeuring van verhuurder. Heeft de verhuurder geen toestemming verleend, dan is voor elke gehele of gedeeltelijke dag dat de camper later wordt ingeleverd, een boete verschuldigd van €850,- extra boven de huurprijs. Dit geld niet indien de huurder aantoont, dat de overschrijding van de huurperiode het gevolg is van een technisch mankement aan de camper welke niet toe te rekenen is aan nalatigheid van de huurder. De huurder dient dit wel direct te melden aan verhuurder. Het eerder terug brengen van de gehuurde camper zal nimmer tot een restitutie van een deel of geheel van het huurbedrag leiden.

VERZEKERING EN EIGEN RISICO

De camper is verzekerd tegen het risico Wettelijke aansprakelijkheid (WA) tot een bedrag van €2.500.000,- per gebeurtenis. Tevens is het casco d.w.z. de camper zelf, verzekerd tegen schade. De verzekeringspremie is geheel in de huurprijs inbegrepen , een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is bij de autodocumenten aanwezig. Per schadegebeurtenis draagt de huurder een eigen risico van €1000,-en bij bovenhoofdse schade €1500,- per gebeurtenis. Door verzekering niet gedekte schade, zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten rijden door niet bevoegde personen enz., is geheel voor rekening van de huurder. Ook beschadigingen/vervuilingen aan het interieur worden niet door de verzekering gedekt, zodat herstel of vervangingskosten geheel voor rekening van de huurder zijn. Als er sprake is van schade door misbruik of grove nalatigheid zal het complete schade bedrag ook voor rekening van de huurder zijn. Hagelschade, inbraakschade en schade aan de buitenkant door bijvoorbeeld teer, verf, viltstift en dergelijke vallen onder het eigen risico.

REPARATIE EN SCHADE

Ondanks de goede zorg en het preventief onderhoud, kan zich tijdens de reis een mechanisch defect aan de camper voordoen. Reparaties mogen in een dergelijk geval slechts worden uitgevoerd door een dealer van het desbetreffende camperopbouw en automerk. Bij reparaties evenals ook bij schade en diefstal, is de huurder verplicht zich zo snel mogelijk met de verhuurder in verbinding te stellen en zich te houden aan het door de verhuurder gegeven advies. Verhuurder zal zorg dragen voor een advies over de juiste afwikkeling of begeleiding van de reparaties. Reparaties aan zowel exterieur als interieur van de camper dienen door ter zake vakkundige personen te geschieden. Niet noodzakelijke reparaties zijn voor rekening van de huurder. De door de huurder gemaakte reparatiekosten worden na overleg van de gespecificeerde reparatie nota’s (op naam van de verhuurder) en na inlevering van de vervangen onderdelen vergoed. Vergoeding vindt enkel dan plaats indien huurder aantoont dat hem ter zake van de noodzaak van de reparaties geen opzet, grove schuld of nalatigheid kan worden verweten. Bij de reisdocumenten is een Europees schade formulier aanwezig waarop een eventuele schade als ook de gegevens van de tegenpartij gemeld dienen te worden. Tevens verplicht de huurder zich bij ongeval of diefstal tot het laten opmaken van een proces-verbaal door de plaatselijke autoriteiten. Deze formulieren dienen bij aankomst bij de verhuurder ingeleverd te worden. Bij een defect tijdens de vakantie kan er door de huurder geen aanspraak gedaan worden op schadevergoeding i.v.m. het niet te gebruiken onderdeel. Tevens is vergoeden van vakantiedagen i.v.m. een gebrek uitgesloten.

BESTEMMING

Alle landen welke op de groene kaart vermeld, mogen met de camper worden bezocht.

GEBRUIK CAMPER

De huurder dient de camper zoals een goed huisvader het betaamt, te behandelen en te verzorgen overeenkomstig de normale bestemming en in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen. Alle, voor ons bedrijf, ontstane kosten door criminele activiteiten of verkeersovertredingen van de huurder of één van de inzittende zijn voor rekening van de huurder. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf of ieder andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst, ten allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot het besturen van de camper vereist zijn. De huurder is verplicht regelmatig olie en koelwaterpeil evenals de bandenspanning te controleren. Tevens dient de huurder zich te houden aan de schriftelijke instructies, welke bij de autodocumenten zijn bijgevoegd. Huurder is gehouden de camper in goede staat te houden, bij de verhuurder terug te bezorgen en geen veranderingen aan te brengen. Het is de huurder verboden de camper in gebruik van anderen dan in huurovereenkomst genoemd te geven, te verhuren, te verpanden of hoe dan ook genaamd over het gehuurde te beschikken welke in strijd met de belangen van de verhuurder zijn. Roken Het is verboden om in de camper te roken. Huisdieren zijn niet toegestaan. Bij overtreding zal de volledige borgsom worden ingehouden.

ALGEMEEN

Het is de huurder zonder toestemming van de verhuurder verboden om apparaten of voertuigen in de camper te vervoeren die olie en/of benzine bevatten. Verder is het de huurder verboden om de buitenzijde van de camper in een wasstraat te laten reinigen.

RESERVERING EN BETALING

Bij reservering is legitimatie d.m.v. paspoort en rijbewijs een voorwaarde. De aanbetaling zoals berekend op de huurovereenkomst, dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Wanneer de huurovereenkomst ondertekend is wordt de boeking definitief. Het restant zoals berekend op de huurovereenkomst plus de borgsom dient uiterlijk 14 dagen voor vertrek voldaan te zijn. Bij niet tijdig betalen is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn/haar persoonsgegevens worden geverifieerd. Als de huurder zonder geannuleerd te hebben de camper niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt of slechts een gedeelte van de overeengekomen periode gebruikt, blijft de huurder toch de volledige huurprijs verschuldigd.

ANNULERING

Annulering door de huurder, om welke reden dan ook, kan uitsluitend middels aangetekend schrijven. Bij annulering van de door u geboekte reis blijft u verplicht om de gehele reissom te voldoen. Om problemen te voorkomen verplichten wij u een annuleringsverzekering af te sluiten. Er zal door de huurder altijd een kopie van de zelf afgesloten annuleringsverzekering bij de reservering mee moeten worden gestuurd.

WANPRESTATIE

Verhuurder is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door, het niet of niet tijdig leveren van de camper door een omstandigheid die de verhuurder niet valt toe te rekenen. Is één en ander echter te wijten aan een nalatigheid van de verhuurder, dan heeft de huurder recht op vergoeding van kosten en schade, evenwel tot een maximum van €250,-. Indien de huurperiode door niet tijdige levering wordt bekort met meer dan 24 uur per gehuurde week, dan heeft de huurder het recht de huurovereenkomst voor de gehele periode te ontbinden. Verhuurder zal in alle gevallen van niet tijdig leveren, direct de door huurder gestorte betalingen geheel of gedeeltelijk terug betalen. Indien de verhuurder niet de overeengekomen camper kan leveren, maar een redelijk alternatief aanbied, dient de huurder dit te accepteren. De verhuurder is verder nooit aansprakelijk voor persoonlijke, materiele en of immateriële schade van de huurder en diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en of aanrijdingschade.

Annulering door de huurder, om welke reden dan ook, kan uitsluitend middels aangetekend schrijven. Bij annulering van de door u geboekte reis blijft u verplicht om de gehele reissom te voldoen. Om problemen te voorkomen verplichten wij u een annuleringsverzekering af te sluiten. Er zal door de huurder altijd een kopie van de zelf afgesloten annuleringsverzekering bij de reservering mee moeten worden gestuurd.

AFLEVERING EN TERUGKOMST

De camper wordt afgeleverd met een volle brandstof tank, en inclusief toiletvloeistof, inventaris en overig toebehoren . Tevens is de kampeerauto volledig (inclusief toilet en vuilwatertank) schoongemaakt aan binnenzijde. Huurder verklaart bij het in ontvangst nemen van de camper, door middel van ondertekening dat hij het gehuurde in goede en gereinigde staat heeft ontvangen.

DE CAMPER DIENT ALS VOLGT INGELEVERD TE WORDEN

Het leeg en schoon zijn van de vuil water tank, het leeg en schoon zijn van het toilet en toilettank, het schoon opleveren van de complete binnenkant van de camper (zoals de camper is meegegeven verwachten wij hem weer terug). Bij terugkomst zal volgens de norm van de verhuurder de camper gecontroleerd worden. Indien mocht blijken dat de huurder niet voldoet aan de door verhuurder gestelde eisen dan zal voor de reiniging van de binnenzijde van de camper een bedrag van € 280,- en voor de reiniging van het toilet een bedrag van € 150,- in rekening worden gebracht. Indien bij de inspectie is gebleken dat er schade aan het gehuurde is ontstaan, dan wel het gehuurde geheel of gedeeltelijk word vermist, is de huurder aansprakelijk voor alle kosten en schade. De controle van de schades vind altijd plaats na het wassen van de camper tijdens de technische controle op de brug. Tijdens de reis zijn brandstof en gas voor rekening van de huurder. Bij terugkomst is het verplicht de camper met volle tank in te leveren, is dit niet gebeurd, zijn wij verplicht de brandstofkosten + €50,- in rekening te brengen.

AANTAL PERSONEN

Het is niet toegestaan zich met meer personen te verplaatsen dan bij het type wettelijk toegestane maximum aantal. (= aangegeven zit en slaapplaatsen). Het totale gewicht mag na belading niet meer dan 3500 kg bedragen, dit mede in verband met rijbewijs B.

AFREKENING

Bij terugkomst wordt een eindafrekening opgemaakt. Het eventuele restant bedrag word binnen 5 werkdagen overgemaakt op bank- of girorekening, onder eventuele inhoudingen van de door de huurder verschuldigde extra kosten. Indien de door de huurder te betalen kosten de waarborgsom overtreffen, dienen deze direct te worden voldaan.

ALGEMEEN

De verhuurder behoudt zich ten alle tijden het recht voor om zonder opgave van reden een huurder te weigeren. De auto van huurder kan open eigen risico bij verhuurder op het terrein worden gestald voor de duur van de huurperiode. De op onze website getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze internetsite kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.